Svenskt Trä

Bygg ett trädgårdskök

Publicerad 2022-07-06

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Planering

Byggbeskrivning Trädgårdskök visar en plats att träffas på i skydd för regn, sol eller vind, en plats där man kan ordna med en måltid eller bara ta en paus, läsa eller umgås, ta en fika. Under kvällar kan Trädgårdsköket vara den upplysta plats där man umgås med familj och vänner. Trädgårdsköket har en förlängd terrass och på dess avsats ska man kunna sitta, kanske på ett utbrett underlag när man tar en paus i trädgårdsarbetet.

Trä är ett material som förenar oss med tidigare generationer, med deras kunskap om materialet och visar oss på alla möjligheter som står till buds, antingen vi ser framåt eller hämtar idéer från det som tidigare byggts. Vi kan tänka oss bort över tid och rum och skapa vår egen lilla värld i det vi själva bygger och utför. Kommande generationer kan dessutom glädjas åt det vi utfört och de kan också förändra så att det passar i en ny tid.

Trädgårdsköket är 15 m2 och är tänkt att kunna användas året om. Det är öppet i två riktningar och har en utbyggd terrass utmed långsidan där bockbord med sittbänkar och grillbänk kan placeras vid vackert väder. På den främre limträbalken kan en markis monteras som skydd mot sol eller tillfälligt mot regn. Utmed den inre långsidan finns en arbetsbänk med plats för diskho och med flyttbara hyllor. Här finns också plats för uppställning av en grillbänk. Dessa delar finns redovisade i byggbeskrivning Trädgårdskök Del 2 – Inredning.

Trädgårdskökets bjälklagskonstruktion är öppen mot sidorna. Bjälkar och konsoler är utformade så, att byggnaden ligger nära marken och döljer grunden samtidigt som den är öppen inåt. Höjer man blicken ser man upp mot en takkonstruktion som utgör ett intressant blickfång.

Taket som redovisas är ett låglutande papptak. Detta kan ersättas med ett tak i glas.

Illustrationerna är ej skalenliga.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Bygglov

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 meter, utan bygglov. Rådgör ändå med Byggnadsnämnden då det kan finnas särskilda regler i en del kommuner.

Byggnadsnämnden kan lämna värdefulla råd och synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till det senare hör till exempel byggnadstradition och färgsättning.

Om Trädgårdsköket ska stå närmare tomtgräns än 4,5 meter fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Plan Byggarea 14,94 m2

Sektion Observera detta mått får inte överskridas utan bygglov

Gavelfasad vid ingång

Fasad av bakre långsida

Bakre gavelfasad

Fasad mot altan

Material och konstruktion

Grunden till Trädgårdsköket kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund. Grunden är en av byggets viktigaste delar och stor omsorg ska läggas på grundläggning och mått mellan grundens olika delar samt höjder. Det är tidsödande och svårt att efteråt korrigera misstag.

Grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i det område där Trädgårdsköket planeras att uppföras.

De olika momenten i bygget av Trädgårdsköket anges i byggbeskrivningen i den ordning de bör monteras, uppslag för uppslag. De flesta arbetena kan utföras av en person. Limträbalkarna, däremot, som väger cirka 110 kg bör dock läggas på plats av tre till fyra personer för att garantera stabiliteten i stommen under monteringen.

Takkonstruktionen, med limträbalkar och mellanliggande träbjälkar är dimensionerad för papptak och för en snölast i snözon 3,5.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt mot marken (minst 300 mm över mark eller golv) och att det inte utsätts för direkt sol, nederbörd, smuts och markfukt.

Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

Byggnadens stomme består av tryckimpregnerat trä. Limträpelare, limträbalkar, bjälkar och trall är tryckimpregnerade. Stommen står på betongplintar med ett centrumavstånd på 1 530. Bjälklaget vilar på bärlinor som är skruvade i limträpelare, antingen höga sådana som utgör stöd för limträbalkarna, eller korta som enbart utgör stöd för bjälklag och utkragande konsoler.

Där inget annat anges gäller konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14, för limträbalkar och limträpelare i lägst hållfasthetsklass GL28h. Spikar och beslag bör vara varmförzinkade.

Välj tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR A till:
• trä i kontakt med mark
• trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
• trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö.

Välj tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR AB till:
• oskyddat trä ovan mark.

Till impregnerat trä bör rostfritt stål användas eller material med likvärdig korrosionshärdighet.

Läs mer i byggbeskrivningarna Bra att veta om impregnerat trä, Bra att veta om limträ och Bra att veta om trä.

Bjälklaget sträcker sig en pelarrad ut från överbyggnaden. På bjälklaget ligger tryckimpregnerad trall med dimensionen 34 × 145. För att dölja ändträytor på trallen monteras på trädäckets kortsidor en tvärgående trallbräda, en så kallad fris.

Trallen löper utmed Trädgårdskökets alla fyra sidor. På de sidor som saknar väggar finns ett nedre steg och på sidorna med vägg finns en förlängning av trallen, som vilar på konsoler.

Takkonstruktionen, som vilar på tre impregnerade limträbalkar 115 × 300 i hållfasthetsklass GL28h 21, består av takbjälkar, korsande liggande regelverk samt takpanel och takpapp. Vid behov, eller efter egna önskemål, kan takpanel och takpapp ersättas med ett tak i glas.

Ytterväggarna, mellan limträpelarna i bakkant och på sidorna, består av inner- och ytterpanel som spikas på en konstruktion av korslagda reglar. Ytterpanelen består av liggande limträytterpanel 25 × 225 av gran 57.

På den yttre limträbalken kan, efter egna önskemål, monteras en markis som ger skugga och skydd över terrassen.

Förberedelser

Montera profilställningar 1, som används för att mäta in placeringen av plintarna 4. Profilställningarna ska monteras i varje hörn av byggnaden och framförliggande terrass, se PROFILUPPSTÄLLNINGSPLAN.

För att underlätta montering och ingjutning av plattjärnsbeslag 5 × 40 × 600 varmförzinkade 2, såga till mallar av brädor 22 × 120 3 med längden 200 enligt detalj A. Skruva fast plattjärnen på vardera långsidan av varje bräda, ett plattjärnspar per stolpe. Markera, med en spik eller skruv, mittpunkten på varje mallbräda för att underlätta inpassning efter måttlinjer i diagonaler och vinkelräta linjer. Underkanten av mallbrädorna + cirka 10 markerar betongens överkant i plinten 4.

Profiluppställningsplan

Grund

Märk ut plintarnas 4 läge på marken, se PLINTPLAN. Kontrollera måtten genom att mäta diagonalerna. Motstående längdmått, breddmått och diagonalmått ska vara lika stora.

Tag bort eventuell vegetation och matjord under huset.

Sätt upp provisoriska profilställningar 1 i varje hörn cirka en meter utanför plintraderna. Spika upp vågbrädor på profilställningarna och spänn upp sträcksnören 5 i nivå med plintarnas ovankant, = betongens ovansida, diagonalt från ytterhörn till ytterhörn.

Gräv gropar för plintarna 4. Om marken består av väldränerande material som sand och grus räcker det med ett plintdjup på cirka 500.

Placering av plattjärnsbeslag/stolpfästen varmförzinkade 5 × 40 × 600

Plint

Nedre trappsteg i sektion och plan

Vid tjälfarlig mark, exempelvis lera och matjord, måste plintdjupet ökas. Om Trädgårdsköket ska stå på berggrund kan plintarna gjutas direkt på berget över ett varmförzinkat förankringsjärn, alternativt skruvas limträpelaren i ett par varmförzinkade bergdubb med kil 6.

 

Plintplan

Lutar berget kraftigt kan det bli nödvändigt att göra avjämning – en bit av berget sprängs bort eller avlägsnas på annat sätt.

För utformningen av plint, se detalj B. Fyll plintbotten med grus eller makadam som packas väl. Armeringen i plintbotten läggs 50 från underkant av betongplattan, bockas och avslutas 50 under plintens ovankant. Järnen ligger så att det är 35 till yttersidorna på plinten. Gjut sedan grundplattor för plintarna. Grovbetong kan köpas färdigblandad, endast vatten behöver tillsättas. Följ betongtillverkarens anvisningar på förpackningen. Packa betongen väl. Tryck fast armeringsjärnen i betongen. Håll betongen fuktig några dygn, skydda mot direkt sol.

När betongen hårdnar placeras gjutformar av papp 7 på betongplattorna. Väg av noga så att papprören ges rätt höjd. Om det är svårt att kapa rören på plats, markera med en genomgående spik den färdiga gjuthöjden. Ställ mallarna 3 med de påmonterade plattjärnsbeslagen 2 på plats i papprören 7. Se till att centrummåtten på alla mallarna 3 ligger i linje enligt PLINTPLAN och fixera dem medan papprören 7 fylls med betong. Fyll upp till markeringen på pappröret 7, gärna något för lågt, absolut inte för högt. Det är enklare att justera höjden på plattjärnsbeslagsparet uppåt än nedåt medan betongen hårdnar. Låt plattjärnsbeslagen 2 sticka upp 165 från plinten 4.

Observera
Placera plattjärnen 2 i den riktning som anges på PLINTPLAN.

Det nedre trappsteget, se detalj C, framför Trädgårdskökets öppna del, vilar på impregnerade reglar i träskyddsklass NTR A. Dessa reglar vilar på trädgårdsplattor 8 som ligger i makadam som packas väl. Innan det nedre trappsteget med reglar och trall monteras, ska utrymmet där trädgårdsplattorna 8 läggs grävas ur och marklagret ersättas med tvättad makadam 8-16. Därefter passas trädgårdsplattorna 8 in och det i samband med att markreglarna 16, 18 och 36 läggs på plats, med en pallbricka 9 samt syllisolering mellan trädgårdsplatta 8 och regel.

Montering av limträpelare och bärlinor

Kontrollera höjden på ovankant på alla plintarna 4. Vid behov, justera med hjälp av pallbrickor 9. Pallbrickor finns i tjocklek 2 – 30. Tag bort mallbrädorna 3 och montera sedan impregnerade limträpelare för limträpelare, rad för rad med början längs den del av byggnaden som kommer att kläs in med inner- och ytterpanel. De impregnerade limträpelarna 115 × 115 11 och 20 i hållfasthetsklass GL28h monteras centrerade mellan plattjärnsbeslagen 2 med minst en 10 pallbricka 9 mellan betong och limträpelare. Börja med de yttre limträpelarna 20 och stötta dessa med diagonalställda brädor i fyra riktningar medan en horisontell stödbräda 22 × 120 10 skruvas på ena sidan av limträpelarna ovanför plintarna 4, detta för att justera stolpraden i djupled. Därefter kan de inre limträpelarna 11 monteras och skruvas mot stödbrädan 10. Fortsätt därefter med de långa limträpelarna 20 i mittre raden, skruva fast stödbrädan 10 och kontrollera att stödbrädorna i respektive pelarrad ligger parallellt med varandra.

Plintar med stödbrädor

Plintar med stödbrädor

På motsvarande sätt monteras de båda limträpelarna 20 i den främsta raden.

Kontrollera höjden på limträpelarna 20 så att pelarna som utgör stöd för respektive pelarrad med limträbalkar 21 ligger i våg. Vid behov, justera höjden. En bräda kan skruvas i de yttre limträpelarna på respektive stolprad. Brädan underlättar inmätningen av pelarhöjd och när det ska kontrolleras att limträpelarnas 20 överkant ligger i våg.

När samtliga limträpelare 20 är på plats och stödbrädorna ligger parallellt, skruva fast de korta impregnerade limträpelarna 115 × 115 11 i hållfasthetsklass GL28h, de som utgör stöd för bärlinor och även bjälklag.

När samtliga limträpelare är inmätta och på plats kan de skruvas fast i plattjärnsbeslagen 2 med träskruv med sexkantshuvud ø 10 × 60 och stödbrädorna 10 kan ersättas med bärlinorna 45 × 120 12 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A som ligger på var sida om limträpelarna 11 och 20 i respektive pelarrad parallellt med långsidorna. Notera måttet på den bärlina 45 × 170 13 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A som ligger på bakre pelarradens utsida. På utsidan av den bärlinan 45 × 170 13 skruvas en bärlina med samma mått som de övriga bärlinorna, 45 × 120 14 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A, och som kommer att tjäna som stöd för bjälklagets kantbalk. Inför monteringen av långsidans markreglar 45 × 95 16 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A monteras balkskor 45 × 96 17 på balkändarna.

Kapa till nedre stegets bärande markreglar 16 respektive 18 45 × 95 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A och fasa dem i framkant enligt detalj I. Montera balkskor 45 × 96 × 70 × 2,0 17, spikas enligt SPIKMÖNSTER 2 med 4 + 8 st ankarspik 4,0 × 40 alternativt ankarskruv 5,0 × 40 i andra änden av markreglarna. Markera läget för trädgårdsplattorna 8 i framkanten på markreglarna och lägg trädgårdsplattorna på plats. Vid behov kan pallbrickor 9 i varierande höjd användas för att justera så att markreglarna kommer i våg. Skruva sedan fast markreglarna mot den regel 45 × 95 15 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A som är skruvad mot främre pelarradens utsida. Notera att längden på 16 är 860 och längden på 18 är 1 463.

Limträpelare med monterade bärlinor och balk 15 mot vilken långsidans markreglar monteras

Sektion med pelarlängder

Montera därefter de markreglar 45 × 95 16 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A som utgör stöd för nedre trappsteget och den kantbalk som utgör samtidigt stöd för nedre trappsteg på gavlar och främre långsida.

Markreglarna till nedre trappsteget skruvas antingen vinkelrät 16 mot den regel 45 × 95 15 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A som är skruvad mot bärlinan 12 eller parallellt 18 med bärlinorna 12 och skruvade i dessa.

Impregnerad limträbalk

Universalskruv

Bärlinor, reglar och markreglar för trappsteg

Spikmönster

Bärlinor samt balk och markreglar för nedre trappsteget

Inför lyftet av de impregnerade limträbalkarna 115 × 300 21 i hållfasthetsklass GL28h, markera på limträbalkarnas undersida 22 var ytterlimträpelarnas 20 insida kommer att ligga. Montera provisoriska brädor 19 cirka 500 långa på ena sidan av limträpelarna, detta som stöd så att limträbalkarna kommer rätt i djupled. Bygg en ställning inför lyftet av limträbalkarna och se till att limträpelarna är stabiliserade så att de inte kan flyttas ur läge när limträbalkarna lyfts på plats. Börja med limträbalken på de fyra limträpelarna, i byggnadens bakkant. Fortsätt med mittbalken och avsluta med limträbalken i framkant.

Mät in och kontrollera att limträpelarna 20 står i lod, att limträbalkarna 21 ligger i våg, att de ligger parallellt och att limträbalkarnas sidor ligger i linje. Skruva därefter fast provisoriska brädor på limträbalkarna mellan respektive pelarrad och fixera på så vis pelarraderna vid varandra. Skruva fast limträbalkarna 21 i limträpelarna 20 med 2 stycken universalskruv ø 8 × 300, se detalj G.

Bjälklag

Montera golvbjälkarna. Börja med att bygga en ram av bjälkar 45 × 145 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A, som skruvas mot insidan av den bakre 45 × 145 23 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A och den främre 45 × 145 24 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A pelarradens limträpelare och som avslutas med en kantbalk 45 × 145 25 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A som vilar på bärlinornas utskjutande delar.

Fortsätt med att först mäta och sedan kapa till mellanliggande golvbjälkar 45 × 145 26 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A. Montera balkskor 45 × 137 × 70 × 2,0 27, spikas enligt SPIKMÖNSTER 2 med 6 + 10 st ankarspik 4,0 × 40 alternativt ankarskruv 5,0 × 40 i ändarna på golvbjälkarna 26 varefter de skruvas fast i bjälklagsramen.

Fortsätt med att montera en bjälke 45 × 145 28 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A mot främre limträpelarradens 20 utsida. Kapa därefter till golvbjälkarna 45 × 145 29 i hållfasthetsklass C24, och i träskyddsklass NTR A i den främre delen, fasa ändarna på ena sidan, se detalj N, och skruva fast balkskor 45 × 137 × 70 × 2,0 27, spikas enligt SPIKMÖNSTER 2 med 6 + 10 st ankarspik 4,0 × 40 alternativt ankarskruv 5,0 × 40 i den andra änden. Skruva sedan fast golvbjälkarna mot bjälken 28 på främre limträpelarradens utsida. Inför monteringen av golvbjälklaget, använd ett mellanlägg 25 35 som kan läggas på markregeln 16 för att på så sätt säkerställa avståndet mellan golvbjälkens underkant och markregelns ovankant.

På byggnadens baksida kragar bjälklaget ut med en konstruktion av 45 × 95 konsoler 30 i hållfasthetsklass C24 och träskyddsklass NTR A. Kapa till dessa konsoler 30 och fasa dem i framkanten 31, se detalj P. På motstående sida monteras balkskor 45 × 96 17 OBSERVERA! i omvänd riktning, det vill säga med balkskons horisontella del upp 32. Vid monteringen av golvbjälken 30, använd stämjärn eller handöverfräs för att försänka bjälken så att balkskons 32 ovankant inte ligger över kantbjälken, bjälklagets ram, vid vilken den ska skruvas.

När samtliga golvbjälkar är på plats, konsolerna monterade och markreglarna för nedre trappsteget är på plats kan de markreglar 45 × 95 33 i hållfasthetsklass C24, och i träskyddsklass NTR A som bär nedre trappsteget utmed gavelsidorna monteras.

Sektion bjälklag A-A

Sektion bjälklag B-B

Bjälklagsplan

Hörndetalj, stomme, nedre steg vid bakre gavelfasad och altan

Hörndetalj, stomme, nedre steg vid ingång, gavel

Hörndetalj, stomme, nedre steg vid gavelfasad vid ingång och altan

Hörndetalj, stomme, nedre steg, infästning av markreglar med läkt mot golvbjälkar vid bakre gavelfasad och altan

Hörn

Montering av konsoler utmed bakre långsida

Montering av regel mot markregel och golvbjälke, ovanifrån

Golvbjälkar samt kantbalkar utmed bakre gavelfasad samt gavelfasad vid ingång

Montering av markreglar och regel utmed bakre gavelfasad samt gavelfasad vid ingång

Montering av regel mot markregel och golvbjälke, från sidan

Bjälklag och stomme för trappsteg

Markera läget för trädgårdsplattorna 8 i framkanten på markreglarna 16, 18 och 33 och lägg trädgårdsplattorna 8 på plats. Vid behov kan pallbrickor 9 i varierande tjocklek användas för att justera så att markreglarna kommer i våg. Pallbrickor finns i tjocklek 2 – 30.

Kapa först till 45 × 45 regel 34 i träskyddsklass NTR AB som monteras mot golvbjälkarna enligt detalj R, S och T, först på balkens ena sida mot golvbjälkarna 26 och 29.

Inför monteringen av markregeln 18 och 33, använd ett mellanlägg 25 35 som kan läggas på markregeln 18 och 33 för att på så sätt säkerställa avståndet mellan golvbjälkens underkant och markregelns ovankant. Skruva därefter fast regel 34 mot golvbjälke och fortsätt med att skruva fast övriga reglar 34 på golvbjälkens andra sida. Fortsätt med övriga markreglar.

För att kunna montera en fris av trallbrädor behöver nedre trappstegets balkar kompletteras med stödreglar 45 × 95 36 och 37 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A, se detalj L.

Även bjälklaget behöver kompletteras med stödbalkar 45 × 145 38 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A och med mellanliggande kortlingar 45 × 145 39 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A av samma höjd som bjälklaget, 145. På kantbjälkens 25 utsida monteras en längsgående stödregel 45 × 45 40 i träskyddsklass NTR AB till stöd mot trallens fris.

Montering trall

Trädgårdskökets golv görs av trall 34 × 145 i träskyddsklass NTR AB. Montera trallen med kant-till-kant-avstånd avstånd 152 när trallen spikas eller skruvas fast. Använd trallskruv med en ytterdiameter av minst 4,2 41 med längd 75 eller kamspik med tvärmått minst 2,8 42 med längd 75.

Infästning och kant-till-kant-avstånd
Trallbrädor ska ha dubbel infästning och avståndet mellan infästning och kant ska vara 30. Trallbrädor ska monteras med 6 bredd på rörelsefog mot limträpelare 20.

Trallskruv eller kamspik monteras in vinkelrätt mot trallbrädans översida, på ett sådant sätt att skruvhuvuden och spikskallar kommer i nivå med trallbrädans översida, inte djupare. Detta för att
undvika fuktinträngning och framtida missfärgning, se detalj V. Eventuella utstickande skruvhuvuden respektive spikskallar drivs i efterhand in manuellt tills de är i exakt nivå med träytan. Ibland kan någon enstaka trallskruv eller kamspik behöva efterdras respektive slås i när det gått en tid och trallen har kommit i jämviktsfuktläge.

Vid maskinspikning ska arbetsstycket ställas in efter minsta förekommande densitet hos aktuell trall. Efter maskinspikning ska eventuella uppstickande spikskallar slås ner manuellt.

Stumskarv
Planera läggningen av trallen och välj längder som minimerar antalet skarvar. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Skarvarna ska utföras stumt över stöd enligt detalj W. Vid skarv monteras påsalning med 45 × 95 spikreglar på vardera sidan om golvbjälken för att få maximal infästning. Hål förborras för trallskruv respektive kamspik i trallbrädans ändar för att undvika sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrsdiameter 3,0 – 3,5 till trallskruv och träborrsdiameter 2,5 till kamspik.

Infästning av trall

Observera skruvhuvuden och spikskallar ska vara i jämn nivå med trallens yta, inte djupare

Ändträytor vid tillkapade stumskarvar och ändar ska behandlas med penetrerande grundolja i samband med montering för att motverka fuktrörelser, deformation, sprickbildning och rötangrepp.

Oundvikliga skarvar i intilliggande trallbrädor ska förskjutas minst 1 200 och de ska fördelas jämnt över hela trädäcket. Skarvar och anslutningar ska passas. Skarvslutsbrädor ska ha en minsta längd på 2 meter.

Fuktskydd av trallgolv
Översidan av underliggande konstruktion, till exempel bjälklaget, fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att grundisoleringspappen går förbi golvbjälkarnas eller markreglarnas överkanter några centimeter. Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av, se detalj W. För att dölja ändträytor på trädäckets kortsidor monteras en tvärgående trallbräda, så kallad fris. Extra stöd finns i den underliggande konstruktionen, spikreglar innanför yttre golvbjälke respektive kantbalk.

Anslutningar, skarvar och friser passas noga för att få stumma och snygga fogar.

Fogsprång, det vill säga skillnad i höjd mellan trallbrädor i en färdig trallbeläggning, bör inte överstiga 3. Se detalj Y.

Välj rätt trallskruv eller kamspik
Trallbrädor monteras med trallskruv av rostfritt stål av kvalitet A2, kvalitet A4 eller av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4.

Kamspik kan monteras som alternativ till trallskruv. Spik ska vara kamgängad, så kallad kamspik och den ska vara av rostfritt stål kvalitet A2, kvalitet A4 alternativt av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4.

Stumskarv av trall över golvbjälke och spikreglar

Fris

Montering av trall mot golvbjälkar

Lämplig dimension på trallskruv till trallbrädor 34 × 145 är längd 75 och diameter minst 4,2, alternativt kamspik med längd 75 och tvärmått minst 2,8.

Välj rätt sida på trallbrädan
Trallbrädor ska i första hand monteras med bästa sidan vänd uppåt. Om möjligt ska kärnsidan då trallbrädans ovansida, efter en tid, kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning. Se detalj Z. Eftersom den impregnerade splintveden som innehåller mer träskyddsmedel, då är nedåtvänd, erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån.

Innan monteringen påbörjas, se till att alla trallbrädorna är fria från lös smuts och mikrobiell påväxt eller annan missfärgning.

Läggningsordning av trallbrädor
Börja med att lägga en trallbräda (frisen) 34 × 145 trall 43 i träskyddsklass NTR A på utsidan på vardera sidan av det nedre trappsteget på byggnadens kortsidor och kontrollera att trallbrädan (trallbrädorna) ligger parallellt med ovanliggande bjälklags kantbalk 25. Vänta med att såga till 45° vinklarna i trallbrädans (frisens) ändar. Fortsätt med att provisoriskt lägga trallbrädan på nedre trappstegets framsida 44 utmed byggnadens långsida och kontrollera att den ligger parallellt med den kantbalk 15 vid vilken den är fäst. Därefter kan de tre inre trallbrädorna 45 skruvas fast på nedre stegets långsida. Tillse att där blir ett cirka 6 avstånd till den kantbräda som monterats på nedre trappstegets utsida på respektive gavelsida. Därefter kan de två inre trallbrädorna 46 monteras på nedre trappsteget utmed gavelsidorna.

Montera trallbrädan med den bästa sidan vänd uppåt. om möjligt ska kärnsidan vändas uppåt.

Planritning trall

Kapa ändarna på trallbrädorna med en cirkelsåg eller sänksåg när de ligger på plats.

Snedkapa nu de yttre trallbrädorna 43 och 44 i 45° vinkel plus cirka 2 mm i den spetsiga delen av trallbrädan, detta för att ta hänsyn till framtida krympning och för att göra fogen mellan frisens brädor jämnbred.

När det nedre trappsteget är monterat, fortsätt med att lägga en trallbräda 34 × 145 i träskyddsklass NTR AB 47 (fris) utmed bjälklagets kantbalk 25 på byggnadens kortsida, den del som kommer
att få två fyllda väggpartier. Vänta med att snedkapa ändarna på frisens trallbräda (trallbrädor). Kontrollera avståndet till respektive limträpelarrad. Fortsätt med att lägga den yttre trallbrädan på framsidan av Trädgårdskökets golv 48, ovanför trappsteget. Kontrollera avståndet till främre pelarraden. Fortsätt med att lägga trallbrädor i riktning från framkant in mot den del av byggnaden med fyra limträpelare 20.

Nedre trappsteg med trall samt bjälklagskonstruktion

Nedre trappstegets avslutning på gavelsidorna

Färdig trall med fris samt trappa med trall och fris

Lämna kapmån på trallbrädorna som slutar vid motstående fris 34 × 145 50 i träskyddsklass NTR AB. När samtliga trallbrädor är monterade kan dessa kapas med cirkelsåg (sänksåg) och den yttre kantbrädan (frisen) längs den andra kantbalken 25 monteras.

När trallbrädorna 49 monteras, lämna en springa på 6 mot limträpelarna 20 på alla fyra sidorna.

När alla trallbrädorna är monterade, kan fris och yttre trallbrädorna snedkapas i 45° vinkel plus cirka 2 mm i den spetsiga delen av brädan, detta för att ta hänsyn till framtida krympning och för att göra fogen mellan frisens brädor jämnbred.

Ytbehandling av trall
Ytbehandling med till exempel alkydoljefärg eller färglös, alternativt pigmenterad, träskyddsolja skyddar trallens yta och motverkar att små sprickor uppstår.

Pigmenterad träolja ska användas på bland annat brunfärgad trall för att motverka träets naturliga kulörförändring och ger därmed på sikt något mindre kulörförändringar jämfört med en färglös träolja. Underhåll med färglös eller pigmenterad träolja bör vid behov upprepas.

Observera
Måla inte på fuktigt trä. Fuktkvoten (= kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) ska inte överstiga 16 % – gäller även för impregnerat trä. Träets ytfuktkvot kontrolleras med en elektrisk fuktkvotsmätare.

Se även byggbeskrivning Montering av trall.

Väggar och panel

Fasadpartierna monteras efter det trallen är lagd. Varje fasadparti har identisk utformning mellan limträpelarna 20 och består av 45 × 95 impregnerade reglar i träskyddsklass NTR AB som monteras horisontellt 51, vertikalt 52 eller diagonalt 53 samt med en vertikal stödregel 54 i mitten av fasadpartiet.

Börja med att skära till och lägga syllisolering mellan den horisontella regeln 51 och 34 × 145 impregnerad trall. Montera den horisontella regeln 51 i nederkant av fasadpartiet. De stående reglarna skruvas i limträpelarna 20 25 från innerkanten av limträpelarna. Överliggaren 55 sågas till i ovankant och ges där lutning 14° (1:4) och skruvas snett ovanifrån i vardera limträpelaren 20. Montera diagonalreglarna 53 och spara ur halvt i halvt i mötet mellan dem. Montera därefter de vertikala stödreglarna 54.

Innerpanelen består av horisontellt monterad 22 × 145 spontad ytterpanel av gran 56 mot det bärande regelverket. Börja med att montera den nedersta panelbrädan och lämna därvid 25 mellanrum mot trallen. 22 × 145 spontad ytterpanel 56 ska dubbelspikas eller dubbelskruvas i varje fästpunkt med panelspik 4,8 × 48 eller panelskruv 4,8 × 48 med kantavstånd 30 från under- respektive överkant. Centrumavstånd mellan panelspik eller panelskruv ska vara maximalt 600. Panelspik ska vara varmförzinkad eller rostfri. Panelskruvar ska vara ytbehandlade med zink/nickel C4, rostfritt eller varmförzinkat utförande.

Panelspiken eller panelskruven monteras vinkelrätt in mot panelens utsida, på ett sådant sätt att spikskallen eller skruvhuvudet kommer i nivå med panelbrädans utsida, inte djupare. Detta för att undvika fuktinträngning och framtida missfärgning. Eventuella utstickande spikskallar eller skruvhuvuden drivs i efterhand in manuellt tills de är exakt i nivå med panelytan.

Bakre långsida och bakre gavelfasad

Gavelfasad vid ingång

Fasad bakre långsida

Vägg med inlagda reglar

Väggparti med inlagda reglar, sett från utsidan

Bakre gavelfasad

Fortsätt med övriga panelbrädor. Den översta panelbrädan tillsågas i ovankant i vinkel 14° så att den linjerar överliggarens ovankant 34 × 145 trallbräda i träskyddsklass NTR AB 58.

Ytterpanelen består av liggande limträytterpanel 25 × 225 av gran 57. Börja med att montera den nedersta liggande limträytterpanelbrädan och lämna därvid 25 mellanrum mot trallen.
25 × 225 liggande limträytterpanel 57 av gran ska dubbelspikas eller dubbelskruvas i varje fästpunkt med med panelspik 4,8 × 55 eller panelskruv 4,8 × 55. Kantavstånd från underkant 45 och från fasens övre kant 30. I övrigt lika anvisningar som anges för 22 × 145 spontad ytterpanel 56 av gran. Fortsätt med övriga liggande limträytterpanelbrädor. Den översta panelbrädan tillsågas i ovankant i vinkel 14° (1:4) så att den linjerar överliggarens ovankant.

Montera därefter öppningsbrädan 34 × 145 trallbräda i träskyddsklass NTR AB 58 i ovankant på samtliga väggpartier, med lutning 14° (1:4).

Montera ovanför bakre långsidans väggpartier brädor 34 × 145 trallbräda i träskyddsklass NTR AB 59 under limträbalken 21. Lägg grundisoleringspapp mellan limträbalk och panelbräda. På gavelpartierna finns invändig och utvändig liggande panel monterad ovanför väggöppningarna. Börja med att tillfälligt skruva klotsar på gavlarnas limträpelare 20, på vilka 34 × 145 trallbräda i träskyddsklass NTR AB 59 monteras. Mät därefter in och kapa till en 45 × 70 horisontell regel 60 impregnerad i träskyddsklass NTR AB som monteras 25 från limträpelarnas insida. Montera därefter reglar 45 × 70 61 impregnerade i träskyddsklass NTR AB och kapa i ovankant, 70 från ovankant limträbalk 21, med 4° lutning mot limträbalkarna.

Montering av panel ovanför väggöppningarna
Montera en överliggare 45 × 70 62 i träskyddsklass NTR AB som linjerar ovankant limträbalkar 21. Montera därefter en stående spikregel 45 × 70 61 impregnerad i träskyddsklass NTR AB mellan den övre och den undre horisontella spikregeln.

Därefter, montera invändig panel, 22 × 145 spontad ytterpanel av gran 56 på samma sätt som på de bakre väggpartiernas nedre delar. Börja med den nedersta panelbrädan och lämna därvid 25 mellanrum mot trallen. Översta panelbrädan sågas till så den linjerar regeln i ovankant 14° lutning, mellan limträpelarna.

Montera ytterpanelen ovanför väggöppningarna, 25 × 225 liggande limträytterpanel av gran 57 och såga till den översta panelbrädan så att den linjerar regeln i ovankant, 14° (1:4) lutning, mellan limträpelarna 20.

Läs mer i byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.

Industriell ytbehandling av utvändiga träpaneler
Det finns industriella färgsystem som påförs innan leverans till byggarbetsplatsen. Industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor som är märkta enligt certifieringssystemet Certifierad Målad Panel, CMP, uppfyller byggbranschens krav på ytbehandling av utvändigt trä. Den industriella ytbehandlingen ger ett jämnare slutresultat, längre underhållsintervall och en bättre totalekonomi. Industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor förekommer som grundmålade i ytbehandlingsklass CMP-G och grundmålade plus mellanstrukna i ytbehandlingsklass CMP-G/M. För bästa resultat färdigmålas industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor enligt rekommendation från leverantören.

Läs mer i byggbeskrivning Certifierad Målad Panel.

Sektion bakre långsida

Sektion gavelfasad, med panel insida

Tak

Tillverkning och montering av takbjälkar 45 × 145 64, L = 4 076
Börja med att tillverka en mall för takbjälkarna enligt IMPREGNERADE TAKBJÄLKAR 45 × 145 I HÅLLFASTHETSKLASS C24, ANTAL: 10 ST, I TRÄSKYDDSKLASS NTR A och kapa i framkant och i bakkant. Lyft takbjälkarna på plats och markera var urhaket 63 för respektive limträbalk 21 ska ligga. Såga till första takbjälken och lyft upp den och prova. Tillverka därefter ytterligare två takbjälkar och placera dessa takbjälkar på limträbalkarnas 21 ytterlägen 65 enligt TAKBJÄLKSPLAN.

Kapa därefter till impregnerade reglar 45 × 70 66 i träskyddsklass NTR AB som placeras mot första takbjälken, mitt på limträbalken och sedan mot den sista. Placera syllisolering mellan regel och limträbalk. Skruva 70 regeln först i limträbalken 21 och därefter i takbjälken 64, den yttersta från utsidan, därefter på skrå på insidan. Fortsätt på motsvarande sätt genom att gå med en takbjälke i taget från ytterkanterna på limträbalkarna. När de sista takbjälkarna 64 är på plats, mät till de tre sista 45 × 70 reglarna och skruva dem på plats.

Montering av 45 × 70 67 impregnerade tertiärreglar i träskyddsklass NTR AB, centrumavstånd 300
Börja med att montera två reglar, liggande, på takbjälkarnas framkant och nederkant. Montera därefter impregnerade reglar 45 × 45 i träskyddsklass NTR AB 74 mellan 67 som linjerar takreglarnas ytterkant, detta för att samtliga takreglars ytterkanter ska ligga i linje inför monteringen av vindskivorna 76.

Kapa därefter till två mallbrädor 22 × 120 × 800 75, se detalj MALLBRÄDA 75 FÖR IMPREGNERAD TERTIÄRREGEL 45 × 70 67 I TRÄSKYDDSKLASS NTR AB enligt anvisning som kan läggas ovanpå takregeln 67 inför fastskruvningen.

Avsluta med att lägga samtliga takreglar 67 på plats och skruva fast dem 71 med träskruv ø 6 × 90 ovanifrån, 3 stycken, en per knutpunkt.

Montering av takpanel samt papp
Montera vindskiva 22 × 145 76 impregnerad i träskyddsklass NTR AB och skruva i 45 × 45 74 impregnerade läkt i träskyddsklass NTR AB monterad mellan takreglarna på vardera gavelsidan. Vindskivorna på sidorna ska skruvas eller spikas i 74 impregnerade läkt med centrumavstånd 600 samt i de yttre tertiärreglarna 67. Vindskivan i framkant skruvas eller spikas i den främre tertiärregeln 67. Använd panelspik 4,8 × 48 eller panelskruv 4,8 × 48, varmförzinkad eller rostfri.

På framsidan, montera vindskivan 22 × 145 77 mot takbjälkar 64 och takreglar 67.

Yttertakspanelen av spontad ytterpanel 22 × 120 av gran 78 som spikas med varmförzinkad trådspik 2,8 × 75 med 2 stycken trådspik i varje fästpunkt med kantavstånd 30 från under- respektive överkant, ger ett stadigt underlag att gå på och är också tillräcklig för att ha takbeläggning av till exempel papp eller planplåt. Yttertakspanelsbrädorna får skarvas högst två i bredd över samma takregel. Börja inbrädningen av yttertaket. Klyv den första brädan, så att noten avlägsnas. Vänd den finsågade sidan ned och med fjädern i läggningsriktningen.

Montera nu rännkrokar för uppfästning av 125 hängrännan och fräs in beslagen i yttertakspanelen 78.

Montera trekantslist 50 × 50 79 på övre taksprånget samt sidosprånget, i panelkant.

Montera underlagspapp av kvalitet YAM 2000 med klisterkant 80, så snart som möjligt efter inbrädningen. Dolda kanter spikas med varmförzinkad pappspik 2,8 × 20.

Takpapp av kvalitet SBS 4100 med klisterkant 81, spikas med varmförzinkad pappspik 2,5 × 25.

Observera Vik upp takpappsändarna vid gavlarna, på trekantslisten 79 och över respektive vindskivekant 76.

Avvattning kan ske med hängrännor och stuprör som monteras på byggnadens ena hörnstolpe alternativt med kedja som monteras i hängrännans ena sida.

Takbjälklagsplan

Limträbalk, takbjälke, mellanregel samt takregel

Taksprång stödregel för panel ovanför fönsteröppning

Takfot detaljer, rännbeslag

Skärning av takbjälke i tre steg

Taksprång

Plan impregnerad tertiärregel 45 x 70 i träskyddsklass ntr ab

Alternativ med glastak med glest monterade tertiärreglar och utan vindskivor


Materialspecifikation

www.byggbeskrivningar.se finns det möjlighet att få ut kaplistor och materialspecifikationer för Trädgårdsköket.

Inredning till Trädgårdsköket

Inredningen till Trädgårdsköket består av en arbetsbänk med plats för diskho och med flyttbara hyllor, en grillbänk och sittbänk och bockbord. Dessa delar finns redovisade i byggbeskrivning Trädgårdskök Del 2 – Inredning
Exempel på inredning till trädgårdsköket, se byggbeskrivning trädgårdsköket del 2 – inredning

Sammanställning av alla numrerade delar i illustrationerna

Del 1: Konstruktion

Nr Beskrivning
1 Profilställning
2 Plattjärnsbeslag eller stolpfästen 5 × 40 × 600, varmförzinkade
3 Mallar av brädor 22 × 120
4 Betongens överkant i plinten
5 Sträcksnören
6 Stolpfästen med kil 5 × 40 × 600, varmförzinkade
7 Gjutformar av papp Ø 200
8 Trädgårdsplattor 300 × 300 × 50
9 Pallbricka 10
10 Horisontell stödbräda 22 × 120
11 Impregnerade korta limträpelare 115 × 115 i hållfasthetsklass GL28h
12 Impregnerade bärlinor 45 × 120 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
13 Impregnerad bärlina på bakre pelarradens utsida, 45 × 170 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
14 Impregnerad bärlina 45 × 120, stöd för bjälklagets kantbalk, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
15 Impregnerad regel 45 × 95 mot vilken långsidans markreglar monteras, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
16 Impregnerade markreglar långsida 45 × 95, L = 860, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
17 Balkskor 45 × 96 × 70 × 2,0
18 Impregnerade markreglar 45 × 95, L = 1 463, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
19 Provisoriska brädor 22 × 95, L = 500 på ena sidan av de impregnerade limträpelarna
20 Impregnerade långa limträpelare 115 × 115 i hållfasthetsklass GL28h
21 Impregnerade limträbalkar 115 × 300 i hållfasthetsklass GL28h
22 Markering för de impregnerade ytterlimträpelarnas insida på limträbalkarnas undersida
23 Impregnerade limträpelare, bakre pelarraden
24 Impregnerade limträpelare, främre pelarraden
25 Impregnerad kantbalk 45 × 145 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
26 Impregnerade mellanliggande golvbjälkar 45 × 145, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
27 Balkskor 45 × 137 × 70 × 2,0
28 Impregnerad bjälke 45 × 145 mot främre pelarradens utsida, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
29 Impregnerade golvbjälkar 45 × 145, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
30 Impregnerade konsoler 45 × 95 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
31 Fasning av 45 × 95 konsoler
32 Omvänd balksko 45 × 96 × 70 × 2,0
33 Impregnerade markreglar 45 × 95 som bär nedre trappsteget utmed gavelsidorna, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
34 Impregnerad regel 45 × 45 som monteras mot golvbjälkarna, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
35 Impregnerat mellanlägg 25
36 Impregnerad stödregel 45 × 95 för montering av trall, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
37 Impregnerad stödregel 45 × 95 för montering av trall vid fris, i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
38 Impregnerade stödbjälkar 45 × 145 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
39 Impregnerade kortlingar 45 × 145 bjälklag i hållfasthetsklass C14 och i träskyddsklass NTR AB
40 Impregnerad stödregel 45 × 45, längsgående, till stöd mot trallens fris
41 Trallskruv Ø 4,2 × 75
42 Kamspik Ø 2,8 × 75
43 Impregnerad trallbräda (fris) 34 × 145 på utsidan på vardera sidan av det nedre trappsteget på byggnadens kortsida, i träskyddsklass NTR AB
44 Impregnerad trallbräda 34 × 145 på nedre trappstegets framsida, i träskyddsklass NTR AB
45 De tre inre impregnerade trallbrädorna 34 × 145 på nedre stegets långsida, i träskyddsklass NTR AB
46 De två inre impregnerade trallbrädorna 34 × 145 på nedre trappsteget utmed gavelsidorna, i träskyddsklass NTR AB
47 Impregnerad trallbräda (fris) 34 × 145 utmed bjälklagets kantbalk på byggnadens kortsida, i träskyddsklass NTR AB
48 Impregnerad yttre trallbräda 34 × 145 på altanens framsida, i träskyddsklass NTR AB
49 Impregnerade trallbrädor 34 × 145 i träskyddsklass NTR AB
50 Motstående fris, impregnerad trallbräda 34 × 145 i träskyddsklass NTR AB
51 Impregnerade reglar 45 × 95 som monteras horisontellt, i hållfasthetsklass C14 och i träskyddsklass NTR AB
52 Impregnerade reglar 45 × 95 som monteras vertikalt, i hållfasthetsklass C14 och i träskyddsklass NTR AB
53 Impregnerade reglar 45 × 95 som monteras diagonalt, i hållfasthetsklass C14 och i träskyddsklass NTR AB
54 Impregnerad vertikal stödregel 45 × 95 i hållfasthetsklass C14 och i träskyddsklass NTR AB
55 Impregnerad överliggare 45 × 95 i hållfasthetsklass C14 och i träskyddsklass NTR AB
56 Innerpanel, horisontellt monterad 22 × 145 spontad ytterpanel av gran
57 Ytterpanel, horisontellt monterad liggande limträytterpanel 25 × 225 av gran
58 Impregnerad öppningsbräda 34 × 145 i träskyddsklass NTR AB
59 Impregnerade brädor 34 × 145 ovanför långsidans väggpartier, i träskyddsklass NTR AB
60 Impregnerade horisontella reglar 45 × 70 i träskyddsklass NTR AB
61 Impregnerade reglar 45 × 70, kapade med 4° lutning, i träskyddsklass NTR AB
62 Impregnerad stående spikregel 45 × 70 i träskyddsklass NTR AB
63 Urhak för impregnerad limträbalk
64 Impregnerade takbjälkar 45 × 145 i hållfasthetsklass C24 och i träskyddsklass NTR A
65 Limträbalkarnas ytterlägen
66 Impregnerade reglar 45 × 70 i träskyddsklass NTR AB
67 Impregnerad tertiärregel 45 × 70 i hållfasthetsklass C14 och i träskyddsklass NTR AB
68 Infästning 45 × 95 mot 45 × 145, träskruv Ø 6 × 90 från vardera sidan 45°
69 Infästning 45 × 145 mot limträ, träskruv Ø 6 × 100 från vardera sidan 45°
70 Mellanregel 45 × 70 mot limträ, träskruv Ø 6 × 120 ovanifrån, 3 st samt en i 45° vinkel mot 45 × 145
71 Tertiärläkt 45 × 70 mot takbjälkar 45 × 145, skruv 6 × 90 ovanifrån, 3 st, en per knutpunkt
72 Takbjälkarnas framkant
73 Takbjälkarnas nederkant
74 Impregnerad läkt 45 × 45 monterad mellan takreglarna, i träskyddsklass NTR AB
75 Mallbrädor 22 × 120 × 800 som kan läggas ovanpå tertiärregeln inför fastskruvningen
76 Impregnerad vindskiva 22 × 145 i träskyddsklass NTR AB
77 Impregnerad vindskiva 22 × 145 i träskyddsklass NTR AB
78 Yttertakspanel, spontad ytterpanel av gran 22 × 120
79 Trekantslist 50 × 50
80 Underlagspapp av kvalitet YAM 2000 med klisterkant
81 Takpapp av kvalitet SBS 4100 med klisterkant
82 Vindskiveplåt
83 Limträbalk, balkände snedfasad 45°

 

Detalj Beskrivning
A Placering av plattjärnsbeslag eller stolpfästen varmförzinkade 5 × 40 × 600
B Plint
C Nedre trappsteg i sektion och plan
D Limträpelare med monterad stödbräda
E Limträpelare med monterad stödbräda
F Balkände limträbalk
G Universalskruv
H Bärlinor och reglar för markreglar
I Balkände bjälkar för nedre trappsteg
J Hörndetalj, stomme, nedre steg vid bakre gavelfasad och altan
K Hörndetalj, stomme, nedre steg vid ingång, gavel
L Hörndetalj, stomme, nedre steg vid gavelfasad vid ingång och altan
M Hörndetalj, stomme, nedre steg, infästning av markreglar med läkt mot golvbjälkar vid bakre gavelfasad och altan
N Golvbjälke 45 × 145, L = 1 905, utformning av balkände
O Montering av konsoler utmed bakre långsida, perspektiv
P Montering av konsoler utmed bakre långsida
Q Golvbjälkar samt kantbalkar utmed bakre gavelfasad samt gavelfasad vid ingång
R Montering av markreglar och läkt utmed bakre gavelfasad samt gavelfasad vid ingång
S Montering av läkt mot markregel och golvbjälke, från sidan
T Montering av läkt mot markregel och golvbjälke, ovanifrån
U Infästning av trall
V Observera Skruvhuvudet ska vara i nivå med trallens ovansida
W Stumskarv av trall över golvbjälke och spikreglar
X Fris
Y Montering av trall mot golvbjälkar
Z Montera trallbrädan med den bästa sidan vänd uppåt. Om möjligt ska kärnsidan vändas uppåt.
Å Limträbalk, takbjälke, mellanregel samt takregel
www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan