Svenskt Trä

Bygg en gästbod

Uppdaterad 2021-11-25

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Planering

Landström Arkitekter har ritat en bod på temat gäster. I första hand är den tänkt för umgänge och för att sova i, men ger också plats för många fler funktioner och användningsområden. Gästboden är 15 m2 och tänkt att kunna användas året runt och är isolerad i golv, väggar och tak. Här presenteras den med tre lika stora fönsterpartier, men det går också att välja bort något av partierna – eller göra något mindre, för att exempelvis skydda mot insyn.

Beställ fönster, dörrar och andra byggnadsdelar med lång leveranstid i god tid.

Där inget annat anges gäller konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14. Spikar och beslag bör vara varmförzinkade.

Illustrationerna är ej skalenliga.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

 

Bygglov

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 m utan bygglov. Rådgör ändå med byggnadsnämnden då det kan finnas särskilda regler i en del kommuner. Byggnadsnämnden kan lämna värdefulla synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till det senare hör till exempel lokal byggnadstradition och färgsättning.

Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

I Gästboden finns en kamin föreslagen som värmekälla. För en sådan installation krävs en bygganmälan. För kamin och skorsten ska det vara minst 100 fritt till brännbart material. Rådgör med en sotare på din ort.

Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Grund

Märk ut plintarnas placering på marken, se Plintplan. Gräv gropar för dessa. Om marken består av väldränerande material som sand och grus räcker det med ett plintdjup på cirka 500. Vid tjälfarlig mark, exempelvis lera och matjord, måste plintdjupet ökas. Om boden ska stå på berggrund kan plintarna gjutas direkt på berget över ett varmförzinkat förankringsjärn. Lutar berget kraftigt kan det bli nödvändigt att göra en avjämning – en bit av berget sprängs bort eller avlägsnas på annat sätt.

För utformning plint – se detalj A. Gjut betongplattorna och tryck fast armeringsjärn i betongplattorna. Armeringen läggs 50 från underkant betongplatta, bockas upp och avslutas 50 under överkant plint. Järnen ligger så det är 35 till yttersidorna på plinten. När betongen hårdnar placeras gjutformar av papp på betongplattorna. Väg av noga.

Kapa formarna i höjd med bjälklagets underkant, 160 från marken. Fyll därefter tillbaka jord runt om formarna, som fylls med betong. Tryck fast plattjärnsbeslagen, se detalj B för placering, i den ännu inte hårda betongen. Låt plattjärnsbeslagen sticka upp 155 från plinten.

Bjälklag

Lägg ut syllisolering på plintarna – bitar av grundpapp kan användas. Kapa längder till bjälklaget utifrån Bjälklagsplan. Skruva ihop bärlinorna 1 och 2 till varandra med spaxskruv ø 5,0 x 90, c 300. Fäst dem därefter till plattjärnsbeslagen i plintarna enligt detalj A. Fäst golvbjälkar 3 till bärlinan enligt detalj C, och golvbjälkar 4 och 5 enligt detalj D.

Observera Golvbjälkar 4 fästs med balksko typ I som har invikta flänsar. Golvbjälkarna ligger tätare, c 400, under den föreslagna placeringen av kaminen.

Kortlingar 6 under gavlarna, totalt 10 stycken, fästs enligt detalj E. För att bära isoleringen i golvet förses golvbjälkarna med stödläkt av impregnerat träskyddsklass NTR/AB 45 x 45 virke. Dessa spikas fast i sidorna av bjälkarna med 1 stycken spik 2,8 - 75, c 300. Se Sektion långsida.

Efter att stommen är rest och taket är tätt isoleras bjälklaget. Lägg en fasadboard ovanpå stödläkten, som underlag till isoleringen.

Observera Utrymmet mellan 4 och 5 isoleras dock innan gavelsidans regelverk reses. Var noga med att skydda virke och isolering mot smuts och nederbörd till dess att tak och väggar är täta.

 

 

Regelstomme

Observera För regelverket finns förslag på fönster- och dörrmått. Olika tillverkare kan ha olika behov av öppningsmått mellan reglar för en given dimension – kontrollera därför innan montering att mått stämmer för önskad fönster- och dörrstorlek.

Väggarnas regelverk monteras ihop liggande på det färdiga bjälklaget. Mät diagonalmåtten så att de överensstämmer, då är konstruktionen rätvinklig. Väggreglar 14 fästs med vinkelbeslag till syll 12 och hammarband 11 som detalj F visar, kortlingar skråspikas med 2 + 2 stycken spik 2,8 - 75 i varje ände till stommen.

Res en vägg i taget, staga provisoriskt och skruva syllen 12 till bärlinorna 1 och 2 med 2 stycken spaxskruv ø 5,0 x 90, c 200, se detalj C. Väggarna fästs med vinkelbeslag till varandra i hörn enligt detalj G och detalj H. Regel 18 skruvas till långsidans regel sist.

Regelverket stabiliseras med 9 konstruktionsplywood, P30, på insida vägg. Plywoodskivan ska gå från överkanten på hammarbandet 11 till underkanten på syllen 12, samt fästas ordentligt till dessa och till de stående reglarna med spik 2,0 – 50, c 100. Skivorna monteras med minst 2 rörelsefog, se detalj I.

Innerväggens regelverk skråspikas ihop med 2 + 2 stycken spik 2,8 - 75 , vid varje knutpunkt, reses därefter och skruvas ihop till omgivande stomme med spaxskruv ø 5,0 x 90, c 200.

 

Tak

Kapa takbalkar 8 och 9, bärlinor 7 och takreglar 22 och 23 till rätt längder utifrån Takplan. Montera balkskor på bärlinorna 7, c 765 enligt detalj J. De yttersta balkskorna typ I, för infästning av takbalk 9, har invikta flänsar och spikas med 7 + 7 stycken ankarspik 4,0 – 40. Lägg upp bärlinorna 7 på hammarbandet och montera enligt detalj K. Placering av vinkeljärn – 150 från väggregel. Fäst takbalkar till bärlina i balksko.

För eventuell skorsten – utför avväxling.

Lägg ut och fäst de längsgående takreglarna 23 och 22 på takbalkarna 8 och 9. Placera ut takläkten 45 x 70, c 765 på 23 och 22 och fäst med spik 2,8 - 75. Se Sektion kortsida.

Montera yttertak av underlagsspont 23 x 95. Vänd den hyvlade sidan ner och vänd fjädern uppåt. Börja vid takfoten och låt den första brädan nå 35 över kanten på spikläkten. Brädorna får skarvas högst två i bredd över samma spikläkt. Lägg ut underlagspapp så snart som möjligt efter inbrädningen. Papp spikas med pappspik 2,5 – 25.

Vid skarvning av pappen ska skarven skäras snett nedåt för att hindra att vatten rinner in under pappen. Vid nock läggs pappen omlott.

Fasad

Ta bort pappröret från plintarna innan panelen monteras.

Panelbrädor, list- och regelverk bör grundmålas innan de spikas upp. Såga rent i hörn och kring fönster- och dörröppningar.

För var och en av fönstren och för dörren – fixera karmen på plats med kilar, mät diagonalmåtten och väg av med vattenpass, fäst den därefter till stommen. Fäst listverk kring fönster och dörr och montera fönsterbleck. Utför tätning och drevning enligt detalj L. Läs mer i byggbeskrivning Byta fönster och byggbeskrivning Montera dörr.

Måla panel, utvändigt list- och regelverk en andra gång. Även fönster och dörr slutstrykes om så erfordras. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

Isolera ytterhörnen och montera därefter vindpapp på regelstommens utsida. Sedan spikas spikläkt 34 x 70 liggandes till stommen med 2 stycken 2,8 – 75 i varje korsningspunkt. Vid fönster och dörrar monteras stående läkt med spik 2,8 - 75, c 300.

Panelen utförs här med stående spontade panelbrädor som fästs till spikläkten med panelspik 2,8 – 55. Se detalj MR­ för utformning av fasad. Läs mer i byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.

 

Invändiga ytor

Dra nödvändiga installationer i regelverket.

Massiv golvtilja 27 x 95 spikas/skruvas över bjälklaget. Vänd notsidan utåt på den första brädan och spika/skruva dolt i fjädern mot varje bjälke – bräda för bräda, använd dyckert 2,8 - 75 eller golvskruv längd 62. Använd en kloss av golvvirket för att slå samman brädorna.

För utrymmen som är permanent uppvärmda till cirka +18 °C väljs ett trägolv torkat till målfuktkvot 8 %, det vill säga 7,0 – 9,0 % fuktkvot (= kvot av vattnets vikt och träets torrvikt). Sådana golv kan läggas in direkt efter leverans. För ej uppvärmda utrymmen väljer man slätspont med målfuktkvot 16 %, det vill säga 13,5 – 18 % fuktkvot.

Läs mer i byggbeskrivning Lägga trägolv.

Sätt upp innerpanelen på vägg och i tak med dyckert 2,0 – 50. Skarva över regel/takbalk och se till att skarvarna blir jämnt fördelade över hela vägg- och takytan. Åldersbeständig plastfolie alternativt invändigt vindpapp sätts upp före innerpanelen mot stommens insida. Plastfolien rekommenderas enbart vid permanent uppvärmning till minst cirka +18 °C. Om boden används under den varma årstiden och bara tillfälligt under vintern är en vindtät papp av kvalitet AC 160 lämplig. Tak ska alltid förses med åldersbeständig plastfolie.

För målning invändigt läs byggbeskrivning Måla inomhus.

Trappa

Komplettera utvändigt med en trappa. Lämpliga mått är steghöjd 150 – 165 och stegdjup 300. Läs mer i byggbeskrivning Trappor.

Materialspecifikation

www.byggbeskrivningar.se finns det möjlighet att få ut kaplista och materialspecifikation för Gästboden.

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan