Svenskt Trä

Bygg en bod

Uppdaterad 2021-06-28

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Planering

Ritningarna visar boden i två storlekar – 7 m2 och 10 m2 – med samma bredd och höjd, men olika längd. Beskrivningen gäller för en oisolerad bod utan inredning. Det kan ändå vara klokt att isolera golvet redan från början eftersom det är besvärligt att göra det i efterhand. Däremot kan isolering av väggar och tak vänta. Beställ fönster och dörrar redan på planeringsstadiet!

Där inget annat anges gäller konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14. Spikar och beslag bör vara varmförzinkade. Till impregnerat trä bör rostfritt stål användas eller material med likvärdig korrosionshärdighet.

De flesta illustrationerna avser den större boden på 10 m2, men gäller i princip också för den mindre boden.

Alla mått är i mm där inget annat anges. 

 

Bygglov

För en bod som är högst 3 m hög och som har högst 15 m2 byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – krävs inte bygglov såvida rättigheten att uppföra en sådan bod inte redan utnyttjats. För ytterligare bodar behöver då bygglov sökas. Rådgör gärna med byggnadsnämnden, som också kan lämna värdefulla synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till de senare hör till exempel lokal byggnadstradition och färgsättning. Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande.

Vill man överskrida höjd eller ytmått kan man antingen titta på möjligheten att bygga ett bygglovsbefriat komplementhus med maximalt 25 m2 byggnadsarea och 4 m nockhöjd eller alternativt ansöka om bygglov för detta. Kontakta byggnadsnämndens expedition för mer information. Läs även mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan. 

Grund

Bestäm bodens placering och märk ut sidorna. Ett praktiskt sätt att göra detta är att sätta upp så kallade profiler 1 i hörnen. Dessa placeras på samma höjd och någon meter ifrån tänkt väggliv. Från dem kan man spänna linor 2 för att markera bodens sidor.

Genom att mäta diagonalerna – måtten ska vara lika stora – kan man kontrollera att utsättningen är rätvinklig. Om linornas lägen på profilerna markeras med spikar kan de tillfälligt avlägsnas under arbetets gång, till exempel vid grävningen.

Plintar

Boden placeras på betongplintar. Gräv gropar för dessa. Om marken består av väldränerande material som sand och grus räcker det med ett plintdjup på cirka 500. Vid tjälfarlig mark, till exempel lera och matjord, måste plintdjupet ökas. Om boden ska stå på berggrund kan plintarna gjutas direkt på berget över ett varmförzinkat förankringsjärn. Om berget lutar kraftigt kan en avjämning för plinten bli nödvändig. En bit av berget sprängs då bort eller avlägsnas på annat sätt.

Gjut bottenplattor 3 och tryck fast armeringsjärn 5 i dessa. När betongen hårdnar placeras gjutformar 4 av papp på bottenplattorna. Väg av noga. Kapa formarna i höjd med bjälklagets underkant. Kapa eller böj ner uppstickande armeringsjärn 5. Fyll därefter tillbaka jord kring formarna och fyll dem med betong. Tryck fast plattjärnsbeslag/stolpfästen 6 av varmförzinkat stål för bärlinor och bjälkar i den ännu inte hårda betongen.

Bjälklag

Lägg ut syllisolering 7 på plintarna – bitar av grundpapp kan användas. Spiklimma stödläkt 8 på bärlinorna, se detalj A. Använd spik 2,8 – 75, spikavstånd c 200. Gör urtag för stödläkten i bjälkarna, se detalj B. Placera ut bärlinorna 9. Gavelbjälkarna fästs mot plintarna med förankringsjärn 10. Placera ut de övriga golvbjälkarna 11 och spika samtliga bjälkar till bärlinorna, 3 stycken spik 3,4 - 100 i varje bjälke. Bärlina 9, golvbjälke 11 och gavelbjälkarna ska vara konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24.

Om golvet ska isoleras görs det lämpligen nu. Lägg in blindbotten (täckning av undersidan) mellan bjälkarna, en vindtät papp, och därefter isolering.

Spika golvbrädor av underlagsspont 23 x 95 ända ut till kanterna. Första brädan läggs med notsidan utåt. Använd dyckert 2,3 - 60 eller specialskruv 47 med borrspets för massiva trägolv. Spikningen eller skruvningen kan utföras dold. Läs mer i byggbeskrivning Lägga trägolv.

 

Regelstomme

Väggarnas regelverk av konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14 spikas ihop liggande på det färdiga bjälklaget. Börja med de två långsidorna – var noga med måtten och rätvinkligheten. Spika reglar 12 och diagonaler 13 genom syll 14 och hammarband 15. Använd spik 3,4 - 100.

Fortsätt på samma sätt med fönstergaveln. Om man vill ha ett mindre fönster tillkommer kortlingar 16 för detta. Samma gäller för fönster på långsidan, se detalj C.

Dörrgavelns stomme utförs i två delar, en på var sida om dörren.

Res den färdiga stommen till en långsida på plats, staga den provisoriskt och spika den till bjälklaget. Använd spik 3,4 - 100. Fortsätt med de övriga väggstommarna och spika dem till varandra.

Slutligen spikas en kortling 17 ovanför dörröppningen.

Tak

Snedfasa och kapa till mellanåsarna, konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24, se detalj D. Montera mellanåsarna. Såga till mittåsens nedre del, se detalj E. Den sneda vinkeln ska vara 30°, det vill säga samma som takvinkeln. Spik- eller skruvlimma fast mittåsens övre del 18. Använd spik 3,4 - 100. Montera mittåsen med kortlingar 19. Provisorisk pallning kan underlätta detta arbetsmoment.

Takpanelen av underlagsspont 20 spikas på mellanåsarna, hammarbanden och mittåsen. Använd spik 2,3 - 60. Fäst kompletterande spikläkt 21 för panelen vid gavlarna. Anbringa vindskivor och takpapp. Närmast vindskivan läggs en 50 x 50 trekantslist. Pappen dras upp över listen och fästs mot vindskivan. Pappen avslutas 20 utanför takpanelen vid taksprånget, så att inte vatten sugs in i panelens ändträ.

Fasadpanel

Panel-, knut- och foderbrädorna bör grundmålas innan de spikas upp. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä. Spika panelen med varmförzinkad panelspik 2,8 - 48. Såga rent i hörn och kring fönster- och dörröppning. Sätt fönsterkarmen på plats, fixera den med kilar och fäst den till regelstommen. Läs mer i byggbeskrivning Utvändiga träpaneler. Gör på samma sätt med dörrkarmen. Läs mer i byggbeskrivningarna Byta fönster och Montera dörr.

Spika foder kring dörr och fönster samt montera fönsterblecket. Knutarna täcks in med knutbrädor.

Observera Vid varje hörn används två knutbrädor av olika bredd, den ena överlappar den andra.

Måla panel, knutar och foder en andra gång. Även fönster och dörr slutstrykes om så erfordras.

Trappa

Komplettera utvändigt med en trappa. Lämpliga mått är steghöjd 150 – 165 och stegdjup 300. Läs mer i byggbeskrivning Trappor.

 

Materialspecifikation

Stora boden 10 m2

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Detalj Dimension Mängd
Bärlinor 45 x 145 C24 7,5 lm
Golvbjälkar 45 x 145 C24 18,2 lm
Observera
Konstruktionsvirke C24
   
Totalt 45 x 145 C24 25,7 lm
Stödläkt 45 x 45 7,5 lm
Golvbrädor 23 x 95 underlagsspont 9,8 m2
Takpanel 23 x 95 underlagsspont 16,2 m2
Totalt 23 x 95 underlagsspont 26,0 m2
Reglar 45 x 70 40,7 lm
Hammarband 45 x 70 12,0 lm
Diagonalsträvor 45 x 70 15,2 lm
Kortlingar 45 x 70 4,0 lm
Syll 45 x 70 11,6 lm
Totalt 45 x 70 83,5 lm
Spikläkt 45 x 45 7,6 lm
Mittås 45 x 45 4,4 lm
Totalt 45 x 45 12,0 lm
Mittås 45 x 145 C24 4,4 lm
Mellanåsar 70 x 220 C24 8,8 lm
Observera
Konstruktionsvirke C24
   
Vindskivor 22 x 95 8,0 lm
Knutbrädor 22 x 95 7,6 lm
Foderbrädor 22 x 95 9,4 lm
Totalt 22 x 95 25,0 lm
Knutbrädor 22 x 120 7,6 lm
Fasadpanel/Enkelfasspont 22 x 95 23,5 m2
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

Lilla boden 7 m2

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Detalj Dimension Mängd
Bärlinor 45 x 145 C24 5,1 lm
Golvbjälkar 45 x 145 C24 13,0 lm
Observera
Konstruktionsvirke C24
   
Totalt 45 x 145 C24 18,1 lm
Stödläkt 45 x 45 5,1 lm
Golvbrädor 23 x 95 underlagsspont 6,6 m2
Takpanel 23 x 95 underlagsspont 12,0 m2
Totalt 23 x 95 underlagsspont 18,6 m2
Reglar 45 x 70 33,4 lm
Hammarband 45 x 70 9,6 lm
Diagonalsträvor 45 x 70 15,2 lm
Kortlingar 45 x 70 4,0 lm
Syll 45 x 70 9,2 lm
Totalt 45 x 70 71,4 lm
Spikläkt 45 x 45 7,5 lm
Mittås 45 x 45 3,2 lm
Totalt 45 x 45 10,7 lm
Mittås 45 x 145 C24 3,2 lm
Mellanåsar 70 x 220 C24 6,4 lm
Observera
Konstruktionsvirke C24
   
Vindskivor 22 x 95 8,0 lm
Knutbrädor 22 x 95 7,6 lm
Foderbrädor 22 x 95 9,4 lm
Totalt 22 x 95 25,0 lm
Knutbrädor 22 x 120 7,6 lm
Fasadpanel/Enkelfasspont 22 x 95 19,4 m2
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan